ZWROTNIK RAKA MILLER PDF

Hamilton bardzo mnie zmieni , tak jak potrafi kogo zmieni tylko wyj tkowa ksi ka, wyj tkowa osobowo , wyj tkowe prze ycie. Po raz pierwszy w yciu zrozumia em, co znaczy do wiadczy autentycznej przyja ni, a mimo to nie czu si tym do wiadczeniem zniewolonym ani sp tanym. Po naszym rozstaniu nigdy nie czu em potrzeby jego obecno ci; odda mi si bez reszty, ja za go posiad em, nie daj c si samemu posi. Hamilton by nie tyle przyjacielem, ile sam istot przyja ni. By symbolem uciele nionym, zatem w pe ni satysfakcjonuj cym, dlatego przesta em odczuwa jego niezb dno.

Author:Gakora Zulkik
Country:Timor Leste
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):26 May 2016
Pages:452
PDF File Size:18.21 Mb
ePub File Size:1.20 Mb
ISBN:521-3-98229-181-3
Downloads:77499
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaukinosPragn em czego z gruntu ziemskiego i ca kowicie wypranego z idei. Pragn em poczu , jak krew z powrotem nap ywa mi do , nawet za cen unicestwienia. Pragn em wyrzuci z siebie kamie i wiat o. Pragn em by noc o wietlan bezlitosnym okiem, noc otulon gwiazdami i przemykaj cymi kometami. By noc tak przera liwie cich , tak bez reszty niezrozumia , a przy tym wymown. Da si obj i opasa , a zarazem samemu obejmowa i opasywa. Precz z lito ci , precz z czu ci.

By w rozk adzie, wyzutym ze wiat a i kamienia, zmiennym jak moleku a, trwa ym jak atom, bezwzgl dnym jak sama ziemia. Tydzie czy dwa poprzedzaj ce to zdarzenie by y istnym koszmarem. Pasmo nag ych mierci i dziwnych spotka z kobietami.

Przysz a do biura w poszukiwaniu pracy. Zaintrygowa a mnie jej pasja do Balzaca. Przez ca drog do domu dziewczyna opowiada a mi o Straconych z udzeniach. Wagon by tak zat oczony, a my w nim tak ci ni ci, e temat rozmowy nie mia w ciwie znaczenia, bo oboje my leli my tylko o jednym. Zdoby a si tylko na tyle, eby wysiedzie z nami przy kolacji.

Kiedy sko czyli my, przeprosi a i wybra a si do kina. Dziewczyna zacz a p aka. Nadal siedzieli my przy stole, przed nami pi trzy y si naczynia. Podszed em do niej i obj em j. By o mi jej szczerze al, zupe nie straci em ow , co by tu mo na dla niej zrobi. Nagle dziewczyna zarzuci a mi r ce na szyj i nami tnie mnie poca owa a.

Stali my tak dobr chwil obj ci, ale zaraz ow adn a mn my l, nie, przecie to zbrodnia, zreszt mo e ona nie posz a wcale do kina i lada chwila wpadnie z powrotem.

Powiedzia em ma ej, eby wzi a si w gar , bo pojedziemy dok tramwajem. Wsiedli my do tramwaju i pojechali my na pla. W ko cu uda o nam si znale odosobniony zak tek, po yli my. Dziewczyna przejawia a histeryczn nami tno , nie pozostawa o nic innego, jak to zrobi. Najwyra niej mia a ambicje, eby zosta pisark. Spyta em, co zamierza. Odpar a, e nie ma najmniejszego poj cia Kiedy wstali my, poprosi a, ebym j odprowadzi na autostrad.

Powiedzia a, e pojedzie chyba do Cleveland albo dok d oczy ponios. By o ju po pomocy, kiedy zostawi em j stoj przed stacj benzynow. Kiedy ruszy em z powrotem do domu, zacz em przeklina w duchu on , e jest tak pod j dz.

Wola bym, na Boga, j w nie, nie maj si gdzie podzia , zostawi tam na autostradzie. Wiedzia em, e po moim powrocie nie wymieni nawet imienia tamtej dziewczyny. Ale nie, czeka a, bo O'Rourke zostawi dla mnie wa wiadomo. Mia em zadzwoni natychmiast po powrocie do domu. Postanowi em jednak nie dzwoni , tylko si rozebra i po do ka. Ledwo zd em si wygodnie u , kiedy zadzwoni telefon. W biurze nadszed do mnie telegram - O'Rourke pyta , czy ma go otworzy i przeczyta.

No, jasne. Telegram by podpisany: Monica. Nadany w Buffalo. Przyje a rano na stacj Grand Central z cia em swojej matki. Le em zachodz c w g ow , co by tu zrobi. Gdybym uleg pro bie, wszystko zacz oby si od nowa. A jeszcze tak niedawno dzi kowa em swoim gwiazdom, e uda o mi si Moniki pozby.

Teraz za wraca a, i to ze zw okami matki. O, nie, wcale mnie ta perspektywa nie bawi a. A je eli si nie zjawi? Co wtedy? Zawsze si znajdzie kto , kto zajmie si cia em. Zw aszcza je eli sierota jest atrakcyjn m od blondynk z roziskrzonymi niebieskimi oczyma. Gdyby nie zna a greki i aciny, nigdy bym si z ni nie zwi za. No i dziewczyna by a tak cholernie biedna, co te mnie uj o. Mo e nie wpad bym tak bardzo, gdyby jej d onie nie pachnia y t uszczem.

W nie one podzia y na mnie jak ka dziegciu - te jej t uste r ce. Mia a ol niewaj urod , a przy tym by a inteligentna i bystra. A do tego zachwycaj ce nogi, czaruj ce oczy i kapitalne uwagi na temat Homera, do wieprzowiny z kapust cytaty z Safony, aci skie koniugacje, ody Pindara, a do deseru powiedzmy Rubajjaty albo Cynara. Ale te t uste r ce i rozmem ane ko w pensjonacie naprzeciw rynku - fuj! Nie mog em tego prze kn.

Im bardziej od niej stroni em, tym bardziej do mnie lgn a. Dziesi ciostronicowe listy o mi ci z przypisami do Tako rzecze Zaratustra. I raptem cisza, a ja nie posiada em si z rado ci. Rano poprosz on o telefon do biura, niech powie, e jestem chory. Nie chorowa em ju ponad tydzie - i ju mnie bra o. Zaprasza mnie na obiad To gor ca sztuka, obaj rozpracowujemy j jednocze nie. Poniewa by em rzekomo chory, postanowi em nie wraca do biura, tylko przej si po Dzielnicy Wschodniej.

Podali my sobie z dziewczyn r ce i ka de posz o w swoj stron. Ruszy em nad rzek , gdzie by o ch odno, niemal od razu zapomnia em o dziewczynie. Siedzia em sobie na skraju nadbrze a, nogi zwisa y mi nad przyciesi. Przep yn galar za adowany czerwonymi ceg ami.

Naraz przypomnia a mi si Monica. Monica przyje aj ca na stacj Grand Central z trupem. Z trupem - cznie z dostaw do Nowego Jorku! Takie mi si to wyda o absurdalne i komiczne, e roze mia em si na g os. Co z nim zrobi a? Czy odda a go na baga , czy zostawi a na bocznicy?

Z pewno ci kl a mnie w ywe kamienie. Zastanawia em si , co by sobie o mnie pomy la a, gdyby wiedzia a, e siedz tam w doku z nogami dyndaj cymi nad przyciesi. By o gor co i parno mimo bryzy wiej cej od rzeki. Zapad em w drzemk. Kiedy ju zasypia em, przypomnia a mi si Pauline. Wyobrazi em sobie, jak idzie autostrad machaj c. Ciekawe, e nie ba a si gwa tu. Mo e by a tak zdesperowana, e przesta a na cokolwiek zwa.

No i ten Balzac! To ju czysty absurd. Dlaczego akurat Balzac? Zreszt , to jej sprawa. Tak czy owak, ma za co je , a spotka kolejnego faceta. Ale eby taki dzieciak marzy o zostaniu pisark! Niby czemu nie? Ka dy ma jakie z udzenia. Monica te chcia a zosta pisark.

Wszyscy chcieli zosta pisarzami. Chryste, przecie to jaki bezsens! Zasn em Obudzi em si ze wzwodem.

HOLOZOIC NUTRITION PDF

Zwrotnik Raka

.

LUMENE COUPON PDF

Henry Miller - Zwrotnik Raka 01 - Zwrotnik Raka

.

ISO 9927-3 PDF

.

FLUKE 718 1G PDF

.

Related Articles